Plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid

PLAANILISE RAVI JÄRJEKORRA PIDAMISE REEGLID PSÜHHIAATRIA JA PSÜHHOTERAAPIA KESKUSES SENSUS1


1. OÜ Sensus etc (Psühhiaatria ja Pühhoteraapia Keskus SENSUS (edaspidi nimetatud Sensus) osutab psühhiaatrilist eriarstiabi ravijärjekorra alusel.

2. Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekordade maksimumpikkusest.

3. Patsiendi ravijärjekorda registreerimine toimub kõikidel tööpäevadel ajavahemikus kella 8:30-16:30 telefoni või e-post või interneti teel vastavalt alljärgnevale:
(1) Tallinnas: Ants Lauteri 5, tel 53415708, e-post sensus@sensus.ee;
(2) Pärnus: Lai 15A, 5212928, e-post parnu@sensus.ee,
(3) Interneti teel www.sensus.ee.

4. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:
(1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (puudumisel sünniaeg);
(2) planeeritav vastuvõtu aeg;
(3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus;
(4) patsiendi kontaktandmed;
(5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
(6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
(7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
(8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Tervisekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
(9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

5. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda Sensuse tegevuskohas annab registreerija patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava isiku nime ning telefoninumbrit.

6. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või interneti teel, peab registreerija teatama patsiendile telefoni või interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava isiku nime ja asutuse telefoninumbri.

7. Patsiendi peab ravijärjekorda registreerima:
(1) esmakordsele vastuvõtule registreerimisel esimesele võimalikule vabale vastuvõtuajale;
(2) korduvale vastuvõtule registreerimisel vastavalt spetsialisti otsusele, lähtuvalt ravivajadusest.

8. Ravijärjekorras muudatuste tegemisel peab patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe (1) tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitama varasema teabe koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.

9. Plaanilise ravi järjekorra reeglite järgimise tagavad:
(1) Tallinnas: Katri-Evelin Kalaus;
(2) Pärnus: Elen Kihl.

Kinnitatud OÜ Sensus etc juhatuse poolt 6.oktoobril 2017.

1Vastavalt sotsiaalministri 21.08.2008.a. määrusele nr 46 §5

IMAGO