Privaatsustingimused

Sensus etc OÜ (reg. nr 10599593) töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi teenuse osutamiseks vaid ulatuses, mis on vajalikud ülesannete täitmiseks, nt seoses tervishoiuteenuse osutamisega. Füüsilise isiku isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas Eesti Vabariigi territooriumil kehtivatest õigusaktidest tulenevate tingimustega. Delikaatseid isikuandmeid töödeldakse vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise ja psühhiaatrilise abi seadusele. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on teenindatavatele isikutele kvaliteetse psühholoogilise nõustamise, psühhoteraapia ja psühhiaatrilise ravi tagamine.


OÜ Sensus etc töötleb delikaatseid isikuandmeid järgmistes asukohtades:

 • A. Lauteri 5 10114 Tallinn
 • Lai 15a 80013 Pärnu linn
 • Keskväljak 8 72713 Paide linn

Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest, delikaatsete isikuandmete säilitamise tähtaeg on 110 aastat patsiendi sünnist.


Töötleme isikuandmeid järgmistel juhtudel:

 • Broneerite meie juurde aja - broneerides kogume meile antud andmeid (nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress ja nii edasi);
 • tulete meie keskusesse - töötleme isikuandmeid ning teostatud uuringuid, väljastatud retsepte kajastavad andmeid, andmeid ravikindlustuse kohta, terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse diagnoosimiseks ja ravimiseks, andmed isikuandmete üleandmise kohta, isiku psüühilist seisundit ja psühholoogilisi omadusi kirjeldavad andmed ning isiku perekonda kirjeldavad andmed;
 • tasute teenuste eest – kogume andmed teenuste eest tasumiste kohta
 • soovite dokumentide või andmete väljastamist - kasutame andmete saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud andmete väljastamiseks;
 • saadate meile kaebuse, teabenõude, selgitustaotluse - kasutame isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks;
 • olete märgitud kliendi kontaktisikuks;
 • kandideerite meile tööle - kogume CV-s või motivatsioonikirjas antud andmeid ning võime koguda infot avalikest allikatest.

Isikuandmete allikad, mille alusel Sensus etc OÜ isikuandmeid süsteemi sisestavad võivad olla muuhulgas: isikut tõendavad dokumendid, isiku tervislikku seisu kirjeldavad dokumendid, haiguskindlustust tõendavad dokumendid, isiku ütlused, isiku perekonnaliikmete või teiste lähedaste inimeste suulised ütlused, psühholoogiliste testide kirjeldused.


Andmete edastamine


Vaatamata juurdepääsupiirangule väljastame dokumente ja andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus dokumente või andmeid saada (näiteks haigekassa, politsei, kohus). Lisaks võime olla kohustatud väljastama isikuandmeid seoses isiku poolt soovitud teenuste osutamisega vastavalt isiku ja teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevatele tingimustele, näiteks psühholoogilise nõustamise teenuse osutamisel Töötukassale, Sotsiaalkindlustusametile või arve aruande esitamisel koostööpartnerile, perearstikeskusele.

Teenuse osutamisel edastab Sensus etc OÜ terviseandmeid ja muid teenuse osutamise käigud kogutud andmeid kehtiva õiguse alusel e-tervise Patsiendiportaali infosüsteemi, mis asub veebilehel www.digilugu.ee ning mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (reg nr 70009770, Uus-Tatari tn 25, 10134, Tallinn). Patsiendportaaliga seotud küsimuste korral saab ühendust võtta TEHIK-u kasutajatoega, tel nr 7943943 või abi@tehik.ee.


Terviseandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.


Andmetega tutvumine


Igaühel on õigus tutvuda isikuandmetega, mida oleme nende kohta kogunud ning nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Andmed väljastatakse taotlejale kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult e-postile. Andmete väljastamisel võib kaasneda teenuse eest tasumise kohustus.
Taotlus jäetakse rahuldamata, kui selle rahuldamine võib

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni, kui meie keskustes on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine, mis võib kujutada ohtu isikute õigustele ja vabadustele.

Juhul kui leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega Sensus etc OÜ juhatuse (Katri-Evelin Kalaus, Elen Kihl, Katrin Orav, tel 53415708 või sensus@sensus.ee) või Andmekaitse Inspektsiooni poole (aadressil Tatari 39, Tallinn 10134 või e-posti teel info@aki.ee).


Uuendatud 30.05.2023.

IMAGO